علاوه بر تاکسی‌های زرد رنگ معمولی که در سراسر جهان به‌چشم ...